Ali bin Abi

Pengangkatan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan pemerintahan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan mendapatkan perlawanan dan pertentangan. Peperangan di masa kekuasaan Ali menjadi tanda berakhirnya kepemimpinan serta sebutan khulafaur rasyidin pada sejarah perkembangan Islam.

0 Komentar